Weekly outline

 • סיכום הלכות נידה

  • סימן קפג - אישה שרואה טיפת דם צריכה לשבת שבעה נקיים.

  • סימן קפד - אישה שרואה טיפת דם צריכה לשבת שבעה נקיים.

  • סימן קפה - נאמנת אישה להעיד על עצמה בטהרה

  • סימן קפו - בדיקת אישה לפני ואחרי תשמיש

  • סימן קפז - רואה דם מחמת תשמיש

  • סימן קפח - דיני מראות הדם

  • סימן קצא - רואה דם בהטלת מי רגליים

  • סימן קצב - דיני כלה הנכנסת לחופה

  • סימן קצג - דם בתולים

  • סימן קצד - יולדת ומפלת

  • סימן קצה - דברים האסורים בימי נדתה

  • סימן קצז - איסור טבילה ביום

  • סימן ר - זמן ברכת הטבילה